درباره ما

سپاس خداوند پر جلال را که از فیض خویش بر ما برکت داد تا بتوانیم در دستان پر قدرت عیسی مسیح حیات جاودان بیابیم .

سیمای مسیحیان ایران (سما) برآن است که با ارائه بیش از ۲۰۰ ساعت برنامه بشارتی در راه خدمت گذاری به ایمانداران هموطن قدم بزرگی بردارد

نظرات سازنده شما میتواند ما را در این امر یاری نماید تا در جلال خداوند متحد شویم.